sobota, 13 czerwca 2009

Założenie spółki

Zob. Kodeks Spółek Handlowych

Spółka komandytowa powstaje z chwilą wpisu do rejestru. Forma um. =
akt notarialny.

Umowa powinna zawierać:

 1. firmę i siedzibę sp.,
 2. przedmiot działalności sp.,
 3. czas trwania sp., jeżeli jest oznaczony,
 4. oznaczenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartość,
 5. sumę komandytową = oznaczony kwotowo zakres odpowiedzialności każdego komandytariusza wobec wierzycieli.
 6. Jeżeli wkładem komandytariusza aport - przedmiot tego świadczenia, jego wartość, jak również wspólnika wnoszącego.

Zgłoszenie do KRS powinno zawierać:

 • firmę, siedzibę i adres sp.,
 • przedmiot działalności sp.,
 • nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) komplementariuszy oraz odrębnie nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) komandytariuszy, a także okoliczności dotyczące ograniczenia zdolności wspólnika do czynności prawnych, jeżeli takie istnieją,
 • nazwiska i imiona osób uprawnionych do reprezentowania sp. i sposób reprezentacji; w przypadku gdy komplementariusze powierzyli tylko niektórym spośród siebie prowadzenie spraw sp. - zaznaczenie tej okoliczności,
 • sumę komandytową.

Załączniki:

 • wzory podpisów osób uprawnionych do reprezentowania.
 • dowód uiszczenia opłaty.

Opłaty:

 • 750 zł - opłat sądowa,
 • 500 zł - ogłoszenie w MSiG.

Linki sponsorowane

RADCA PRAWNY
Obsługa prawna firm

tel. 503-300-503
www.matysiak-radcaprawny.pl


 

Rozwiązanie spółki

Zob. Kodeks Spółek Handlowych

Do sp. komandytowej odpowiednie zastosowanie znajdują postanowienia dotyczące sp.j..

Rozwiązanie sp. powodują:

 1. przyczyny przewidziane w umowie (wyjątek:
  milczące przedłużenie = sp. uważa się za przedłużoną na czas nieoznaczony w przypadku, gdy pomimo istnienia przyczyn rozwiązania, przewidzianych w umowie, prowadzi ona swoją działalność za zgodą wszystkich wspólników).
 2. jednomyślna uchwała wspólników,
 3. ogłoszenie upadłości sp.,
 4. śmierć wspólnika lub ogłoszenie jego upadłości,
 5. wypowiedzenie um. sp. przez wspólnika lub wierzyciela wspólnika,
 6. prawomocne orzeczenie sądu.

W ww przypadkach należy przeprowadzić likwidację sp., chyba że wspólnicy uzgodnili inny sposób zakończenia działalności.

W przypadku wypowiedzenia umowy sp. przez wierzyciela wspólnika lub ogłoszenia upadłości wspólnika porozumienie w sprawie zakończenia działalności sp. po zaistnieniu powodu rozwiązania sp. wymaga zgody odpowiednio wierzyciela lub syndyka.

Likwidatorami są wszyscy wspólnicy. Wspólnicy mogą powołać na likwidatorów tylko niektórych spośród siebie, jak również osoby spoza swego grona. Uchwała wymaga jednomyślności, chyba że umowa sp. stanowi inaczej. Na miejsce wspólnika upadłego wchodzi syndyk. Sąd rejestrowy może natomiast, z ważnych powodów, na wniosek wspólnika lub innej osoby mającej interes prawny, ustanowić likwidatorami tylko niektórych spośród wspólników, jak również inne osoby.

Likwidację sp. należy zgłosić do KRS.

Zgłoszenie zawiera:

 • otwarcie likwidacji,
 • nazwiska i imiona likwidatorów oraz ich adresy,
 • sposób reprezentowania sp. przez likwidatorów i

Każdy likwidator ma prawo i obowiązek dokonania zgłoszenia. Do zgłoszenia należy dołączyć złożone wobec sądu albo poświadczone notarialnie wzory podpisów likwidatorów.

Likwidację prowadzi się pod firmą sp. z dodaniem oznaczenia "w likwidacji".

Obowiązki likwidatorów:

powinni zakończyć bieżące interesy sp., ściągnąć wierzytelności, wypełnić zobowiązania i upłynnić majątek sp.. Nowe interesy mogą być podejmowane tylko w przypadku, gdy jest to niezbędne do ukończenia spraw w toku,

sporządzić bilans rozpoczęcia i zakończenia likwidacji. W przypadku gdy likwidacja trwa dłużej niż rok, sprawozdanie finansowe należy sporządzić na dzień kończący każdy rok obrotowy.

Z uzyskanego majątku sp. spłaca się przede wszystkim zobowiązania sp. oraz pozostawia się odpowiednie kwoty na pokrycie zobowiązań niewymagalnych lub spornych.

Pozostały majątek dzieli się między wspólników stosownie do postanowień umowy sp.. W przypadku braku stosownych postanowień umowy spłaca się wspólnikom udziały. Nadwyżkę dzieli się między wspólników w takim stosunku, w jakim uczestniczą oni w zysku.

Rzeczy wniesione przez wspólnika do sp. tylko do używania zwraca się wspólnikowi w naturze.

Jeżeli majątek sp. nie wystarcza na spłatę udziałów i długów, niedobór dzieli się między wspólników stosownie do postanowień umowy, a w ich braku - w stosunku, w jakim wspólnicy uczestniczą w stracie.

W przypadku niewypłacalności jednego ze wspólników, przypadającą na niego część niedoboru dzieli się między pozostałych wspólników w takim samym stosunku.

Likwidatorzy powinni zgłosić zakończenie likwidacji i złożyć wniosek o wykreślenie sp. z rejestru. W przypadku rozwiązania sp. bez przeprowadzenia likwidacji, obowiązek złożenia wniosku ciąży na wspólnikach. Księgi i dokumenty rozwiązanej sp. należy oddać na przechowanie wspólnikowi lub O3 na min. 5 lat. W przypadku braku zgody wspólnika lub O3, przechowawcę wyznacza sąd rejestrowy.

Rozwiązanie sp. następuje z chwilą wykreślenia jej z rejestru.

W przypadku ogłoszenia upadłości sp. jej rozwiązanie następuje po ukończeniu postępowania upadłościowego; wniosek o wykreślenie sp. z rejestru składa syndyk, z wyłączeniem sytuacji gdy postępowanie kończy się układem lub zostaje z innych przyczyn uchylone albo umorzone.

Linki sponsorowane

RADCA PRAWNY
Obsługa prawna firm

tel. 503-300-503
www.matysiak-radcaprawny.pl


 

Wystąpienie komplementariuszy

Zob. Kodeks Spółek Handlowych

Wystąpienie wszystkich komandytariuszy = sp. przekształca się w sp. jawną.

Wystąpienie wszystkich komplementariuszy = sp. ulega rozwiązaniu, bowiem w spółce komandytowej musi być co najmniej 1 komplementariusz.

Spółką komandytową jest sp. osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania sp. co najmniej 1 wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej 1 wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona.

Wypowiedzenie um. przez wspólnika = rozwiązanie sp., chyba że um. będzie stanowiła inaczej.

Wystąpienie ze sp.k. wszystkich komplementariuszy jest przesłanką rozwiązania sp., bowiem jej cechą charakterystyczną jest obowiązkowe występowanie 2 kategorii wspólników – komplementariuszy i komandytariuszy. Skład osobowy sp.k. może ulegać zmianom, nie może jednak spaść poniżej minimum.

Likwidatorami są wszyscy wspólnicy. Wspólnicy mogą powołać niektórych spośród siebie jak i inne osoby.

Do rozwiązania sp.k. stosujemy odpowiednio przepisy dot. sp. jawnej.

Rozwiązanie sp.k. należy zgłosić do KRS.

Linki sponsorowane

RADCA PRAWNY
Obsługa prawna firm

tel. 503-300-503
www.matysiak-radcaprawny.pl


 

Wystąpienie wspólników

Zob. Kodeks Spółek Handlowych

Wystąpienie wszystkich komandytariuszy = sp. przekształca się w sp. jawną.

Wystąpienie wszystkich komplementariuszy = sp. ulega rozwiązaniu, bowiem w spółce komandytowej musi być co najmniej jeden komplementariusz.

Jeżeli ze sp. ustąpią wszyscy komandytariusze, przekształca się ona w sp. jawną – tak Szwaja (nie następuje to z mocy prawa – brak przepisu – lecz w sposób dorozumiany – wyprowadzone z przepisu nakazującego odpowiednio stosować do sp.k. przepisy o spółce jawnej – art. 103 ksh).

Przekształcenie sp.k. w sp. jawną należy zgłosić do KRS.

Dyskusyjne jest, czy przekształcenie to wymaga dokonania stosownej zmiany um. sp. (z komandytowej na jawną). Moim zdaniem tak.

Wystąpienie ze sp. wszystkich komandytariuszy może także spowodować rozwiązanie sp. – jeżeli um. tak stanowi.

Linki sponsorowane

RADCA PRAWNY
Obsługa prawna firm

tel. 503-300-503
www.matysiak-radcaprawny.pl


 

Wspólnicy

Zob. Kodeks Spółek Handlowych

W jakim celu i kto może założyć sp. komandytową?

Spółką komandytową jest sp. osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania sp. co najmniej 1 wspólnik odpowiada bez ograniczenia (tj. komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej 1 wspólnika (tj. komandytariusza) jest ograniczona.

Wspólnikami mogą być:

 • osoby fizyczne:
  • komplementariusz – pełna zdolność do czynności prawnych;
  • komandytariusz – także osoby nie mające zdolności do czynności prawnych bądź w niej ograniczone;
 • osoby prawne;
 • osobowe sp. handlowe.

Sp. cywilne nie mogą być wspólnikami (brak osobowości prawnej).

Minimum 2 wspólników: 1 komplementarius + 1 komandytariusz.

CEL SP. KOMADYTOWEJ = prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą (przedsiębiorstwo z art. 55 k.c. w znaczeniu przedmiotowym tj. zespół składników materialnych i niematerialnych służących do realizacji zadań gospodarczych – sporne: Kidyba ( kiedyś też Sołtysiński) mówi, że "przedsiębiorstwo" używane jest w tym przepisie w znaczeniu funkcjonalnym, (tzn. wykonywanie we własnym imieniu w sposób ciągły zorganizowanej działalności w celu zarobkowym), a nie przedmiotowym (k.c.). Sp. komandytowa może zostać powołana także do prowadzenia gospodarstwa rolnego w rozumieniu art. 553 k.c.

Cel, jakim jest prowadzenie przedsiębiorstwa, zakłada, że będzie on realizowany w dłuższym okresie i z reguły nie jest oznaczony. Sp. komandytowej nie tworzy się dla jednej transakcji gospodarczej. Określenie celu sp. komandytowej stanowi element przedmiotowo istotny zawieranej um., co do którego musi być zgoda wszystkich wspólników. Jest to cel wspólny, który nie jest, a w każdym razie nie musi być, identyczny z celami działania poszczególnych wspólników.

Prowadzenie przedsiębiorstwa przez sp. k. nie jest celem samym w sobie, gdyż działalność ta powinna przynosić zysk, który będzie dzielony przez wspólników.

Sp. komandytowa jest przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Linki sponsorowane

RADCA PRAWNY
Obsługa prawna firm

tel. 503-300-503
www.matysiak-radcaprawny.pl


 

Komandytariusz - reprezentacja

Zob. Kodeks Spółek Handlowych

W jaki sposób komandytariusz może reprezentować sp. komandytową?

Reprezentacja

Komandytariuszowi nie przysługuje ustawowe prawo reprezentacji sp., może reprezentować sp. jedynie jako pełnomocnik. Może występować w imieniu sp. wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa (szczególnego, ogólnego, do czynności określonego rodzaju).

Komandytariusz może zatem być:

 • pełnomocnikiem sp. do czynności określonego rodzaju, do oznaczonej czynności, ogólnym;
 • prokurentem (obowiązkowy wpis do rejestru).

Reprezentując sp. wobec O3 winien ujawnić pełnomocnictwo.

Jeżeli komandytariusz dokona w imieniu sp. czynności prawnej, nie ujawniając swojego pełnomocnictwa, odpowiada za skutki tej czynności wobec O3 bez ograniczenia; dotyczy to również reprezentowania sp. bez umocowania lub z przekroczeniem jego zakresu. Jeżeli komandytariusz zawiera umowę z osobą trzecią i nie ujawni wobec niej, że działa w imieniu sp., to um. dochodzi do skutku pomiędzy nim (nie spółką) a osobą trzecią. Natomiast wobec O3 za wykonanie zawartej um. odpowiadać będzie sam komandytariusz na zasadach ogólnych (prawo polskie nie uznaje tzw. tajnego pełnomocnictwa – bez ujawnienia mocodawcy).

Komandytariusz, który działał jako rzekomy pełnomocnik (działanie bez umocowania lub z przekroczeniem jego uprawnień) odpowiada za skutki tej czynności wobec osób trzecich bez ograniczenia. Według S. Sołtysińskiego zasady ww. należy wykładać zgodnie z zasadami wykładni funkcjonalnej i stosować art. 103 k.c. W przypadku braku potwierdzenia ze strony sp. czynność będzie nieważna. Gdy potwierdzenie będzie sp. stanie się stroną um. (art. 103 k.c.), a komandytariusz będzie odpowiadał za jej skutki bez ograniczeń.

Zakres reprezentacji: prawo reprezentowania sp. dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych sp.; prawo to nie może zostać ograniczone przez wspólników ze skutkiem wobec osób trzecich, choć będzie skuteczne w stosunkach wewnętrznych sp..

Prowadzenie spraw sp. (dot.jej stosunków wewnętrznych).

Komandytariusz nie ma prawa ani obowiązku prowadzić spraw sp., chyba że um. sp. stanowi inaczej. Um. sp. może przewidywać możliwość prowadzenia spraw sp. przez komandytariuszy.

W sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności sp.
wymagana jest zgoda komandytariusza, chyba że um. sp. stanowi inaczej. Jeżeli w spółce jest kilku komandytariuszy potrzebna jest zgoda każdego z nich. Zgodę na takie czynności muszą również wyrazić komplementariusze.

Do komandytariusza nieposiadającego prawa do prowadzenia spraw sp. lub jej reprezentowania nie stosuje się: przepisów o zakazie konkurencji tj. zajmowania się interesami konkurencyjnymi oraz uczestnictwa w spółce konkurencyjnej.

Linki sponsorowane

RADCA PRAWNY
Obsługa prawna firm

tel. 503-300-503
www.matysiak-radcaprawny.pl


 

Odpowiedzialność

Zob. Kodeks Spółek Handlowych

Różnice odp. komandytariusza i komplementariusza za zobowiązania sp. komandytowej.

Komandytariusz odpowiada za długi sp. całym majątkiem, ale tylko do wysokości sumy komandytowejart. 111 ksh. Suma komandytowa – (odróżnić od wkładu) = oznaczona kwota pieniężna, wyrażona w PLN i wpisana do rejestru, do wysokości której komandytariusz odpowiada wobec O3 za długi sp.. Suma komandytowa ustalana jest umownie przez wspólników, a nie jednostronnie przez komandytariusza. Sumy komandytowe poszczególnych komandytariuszy mogą być różne, tj. mogą mieć różną wysokość.

Wniesienie wkładu w całości lub w części = odp. komandytariusza ogranicza się do różnicy między wartością wniesionego wkładu, a sumą komandytową (art. 112 KSH).

Komandytariusz odpowiada bezpośrednio – wierzyciele mogą sięgnąć nie tylko do wkładu, ale wprost do jego majątku osobistego.

Komandytariusz odpowiada:

 • osobiście – całym swym majątkiem, który należy do niego w chwili realizowania wierzytelności;
 • wierzyciele mogą dochodzić od komandytariusza zaspokojenia tylko roszczeń pieniężnych, ponieważ sumę komandytową oznacza się w pieniądzach (tak: Szwaja);
 • solidarnie wraz z samą spółką i pozostałymi wspólnikami;
 • subsydiarnie;
 • wierzyciel może według swego wyboru żądać całości lub części świadczenia od nich wszystkich łącznie, od każdego z nich z osobna, a nawet tylko od jednego z nich – jednakże tylko do wysokości zarejestrowanej sumy komandytowej;
 • komandytariusz jest wolny od odpowiedzialności w granicach wartości wkładu wniesionego do sp. (chodzi o wkład rzeczywiście wniesiony, a nie zadeklarowany). Jeżeli wartość wkładu wniesionego do sp. równa się (lub przewyższa) wysokość sumy komandytowej, odpowiedzialność komandytariusza będzie wyłączona.

Komplementariusz
– odp. bez ograniczenia, osobiście tzn. całym swym majątkiem. Jego odpowiedzialność jest osobista, subsydiarna oraz solidarna z pozostałymi wspólnikami i ze spółką.

Zarówno w odniesieniu do komandytariusza jak i komplementatriusza wierzyciel może prowadzić egzekucję z majątku wspólnika gdy egzekucja z majątku sp. okaże się bezskuteczna.

Tyt. egz. wydanemu p-ko spółce jawnej, partnerskiej, komandytowej i komandytowo-akcyjnej sąd nada klauzulę wykonalności p-ko wspólnikom ponoszącym odpowiedzialność bez ograniczeń całym swym majątkiem za zobowiązania sp., jeżeli egzekucja p-ko spółce okaże się bezskuteczna, jak również, gdy jest oczywiste, że będzie bezskuteczna (7781 kpc).

Linki sponsorowane

RADCA PRAWNY
Obsługa prawna firm

tel. 503-300-503
www.matysiak-radcaprawny.pl